Oulun Huoltotalo

Tietosuojaseloste

Tämä on Oulun Huoltotalo OY:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.3.2020. Viimeisin muutos 1.4.2020.

Oulun Huoltotalo on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi ja noudattaa voimassa olevia henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja ja asetuksia.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Oulun Huoltotalo OY
Y-tunnus: 0927929-8
Osoite: Torikatu 33, 90100 Oulu
Puhelin: 08 311 3750
Sähköposti: [email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Teuvo Keskitalo
Puhelin: 08 311 3750
Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Oulun Huoltotalo OY:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi ja laskutus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio , yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, selaintyyppi, rekisteröintitiedot (tunnus, salasana), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan, kun säilyttämiselle ei ole enää perustetta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Evästeet ja seurantatyökalut

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka asetetaan laitteellesi vieraillessasi verkkosivustollamme. Evästeet sisältävät anonyymin tunnisteen, jonka avulla verkkosivuilla vierailevia käyttäjiä voidaan tunnistaa. Evästeitä ja niiden avulla kerättyjä tietoja käytetään verkkosivuston käytön analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi. Vierailija voi myös kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista.

Käytämme sivustolla Googlen reCAPTCHA-palvelua yhteydenottolomakkeiden roskapostisuodatukseen ja varmistaaksemme, että lomakkeen lähettäjänä on luonnollinen henkilö eikä botti. Käyttämällä lomaketta hyväksytte Googlen asettamat ehdot reCaptchan käytölle. Palvelun käyttäminen edellyttää IP-osoitteen ja muiden reCAPTCHA-palvelun tarvitsemien tietojen lähettämistä Googlelle. IP-osoite lähetetään Googlen palvelimille anonymisoituna. Lisätietoa Googlen tietosuojakäytönnöistä löytyy osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi&ql=fi

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analytics -kävijäseurantatyökalua. Google Analytics yksilöi käyttäjän evästeillä. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla. Lisätietoja löytyy osoitteesta https://analytics.google.com/analytics/web